hlavná stránka → príručka k registrácii 
VŠMU FTF

Príručka k registrácii a návod na použitie.

Žiadateľ je povinný pred podaním žiadosti vytvoriť svoj profil (zaregistrovať sa) v Registračnom systéme VŠMU FTF - „http://www.produkciaftf.sk/ziadatel_registracia.php“ a uviesť svoje základné údaje v štruktúre a v rozsahu podľa elektronického tlačiva určenom na registráciu žiadateľa.

Polia označené týmto symbolom (!) sú povinné.

 

I.   REGISTRÁCIA ŽIADATEĽA

 

Zvoľte si prihlasovacie meno a heslo. Zapamätajte alebo poznačte si prihlasovacie meno a heslo, lebo pod týmto menom a heslom sa budete prihlasovať do Registračného systému, vytvárať a registrovať žiadosti.

 

 

Po vytvorení prihlasovacieho mena a hesla nasleduje vyplnenie údajov o žiadateľovi.


Následne sa Vám otvorí okno cez ktoré bude mať prehľad o všetkých Vašich projektoch a aj informáciu v ktorej etape výroby sa nachádzajú :


II.  VYTVORENIE NOVÉHO PROJEKTU

Pred vytvorenie nového projektu je potrebné stlačiť nasledovnú ikonu:

Otvorí sa POUČENIE :


Pri kliknutí na linku „vytvorenie nového projektu“ zobrazí sa prvá stránka obsahujúca Poučenie a informácie, ktoré je potrebné vedieť pred vyplnením samotného elektronického tlačiva žiadosti. Pozorne si text prečítajte a v prípade, ak súhlasíte – vyznačte políčko „Súhlasím“ a kliknite na tlačidlo „pokračovať”.


 


VÝBER PROGRAMU/PODPROGRAMU

V ďalšom kroku vyberte z ponuky ateliér a ročník v ktorom chcete žiadať otvorenie výroby - produkcie.


 

Po výbere programu/podprogramu budú nasledovať ďalšie kroky elektronického registračného tlačiva (informácie o žiadateľovi, popis projektu, rozpočet projektu, kontrola povinných náležitostí a ďalšie kroky, ktoré závisia od zvoleného programu). Medzi jednotlivými krokmi sa môžete pohybovať tlačidlami “naspäť” a “pokračovať”, prípadne kliknutím priamo na príslušný krok v hornej lište (takto sa však môžete iba vrátiť, kroky nasledujúce za aktuálnym krokom sú kvôli kontrole vypĺňaných údajov zablokované). V procese podávania žiadosti registračný systém umožňuje žiadateľovi v ktoromkoľvek kroku rozpracovanú žiadosť uložiť a prerušiť vypĺňanie. K rozpracovanej žiadosti sa môže vrátiť kliknutím na odkaz „zoznam projektov“ v navigácii na pravej strane. Následne sa žiadateľovi zobrazí okno so zoznamom žiadostí, kde sa už zobrazuje rozpracovaná žiadosť, do ktorej môže kliknutím vstúpiť/upraviť ju a dokončiť registráciu.

 

Po výbere konkrétneho cvičenia nasleduje ďalší krok. Súbor pdf. popisuje konkrétne cvičenie tak ako je zadané v knihe cvičení.


 

2.  POPIS PROJEKTU/SCENÁR

Krok 1/7: Scenár/Popis projektu


Polia označené týmto symbolom (!) sú povinné. Vyplňujú sa žlté polia :

• Názov diela

• Vložiť treba námet a scenár

*SCENÁR TREBA DO PROGRAMU VLOŽIŤ PODPÍSANÝ OD PEDAGÓGA

Pri nedodržaní povinných polí je potrebné postupovať podľa požiadaviek systému:
3.  TECHNOLOGICKÝ LIST

Krok 2/7: technologický list


v ďalšom kroku je potrebné doplniť nasledovné položky

• Obrazová snímacia technika (!)

• Osvetľovacia technika - rozpis (!)

• Zvuková technika - rozpis (!)
4.  HARMONOGRAM NAKRÚCANIA PLÁN

Krok 3/7: harmonogram nakrúcania/plán


V predmetnom kroku je potrebné vyplniť plán - harmonogram nakrúcania podľa jednotlivých filmovacích dní
5.  RÁMCOVÝ ROZPOČET PROJEKTU

Krok 4/7: rámcový rozpočet


Časť A tvoria celkové náklady projektu, pričom do jednotlivých stĺpcov sa zadávajú jednotky a množstvá podľa zadefinovanej hodnoty v jednotlivých stĺpcoch. V stĺpci VKLAD je potrebné vybrať hodnotu podľa toho či predmetná suma je finančný vklad školy, alebo vecný vklad školy.


Upozornenie: Vpisujte len číselné hodnoty bez medzier medzi jednotlivými číslicami a iných znakov (napr.: „€“a pod.). Hodnoty je potrebné uvádzať v celých eurách.

V jednotlivých nákladových skupinách je možné pridávať riadky pre účely podrobnejšej špecifikácie nákladov. Ak sa pri niektorej položke nachádza text “(špecifikovať)“, je potrebné bližšie konkretizovať zvolenú položku, a to vpísaním textu do políčka, ktoré sa vedľa objaví. V prípade, že v ponuke nenájdete vami požadovaný druh nákladu, zvoľte položku „iné (špecifikovať)“ a potrebnú položku vpíšte do novovytvoreného políčka.

Časť B tvorí Plán finančného zabezpečenia, t.z. celkový rozpočet sa rozdelí podľa jednotlivých zdrojov z ktorých je plánované realizovanie predmetného projektu buď len zo školských zdrojov alebo a ďalších tretích osôb.


Na záver je kontrola, kde rozdiel medzi CELKOVÝM ROZPOČTOM bod A a PLÁNOM FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA bod B sa musí rovnať nule
6.  VÝROBNÝ LIST

Krok 5/7: výrobný list


Časť A tvoria celkové náklady projektu, pričom do jednotlivých stĺpcov sa zadávajú jednotky a množstvá podľa zadefinovanej hodnoty v jednotlivých stĺpcoch. V stĺpci VKLAD je potrebné vybrať hodnotu podľa toho či predmetná suma je finančný vklad školy, alebo vecný vklad školy.


KONTROLA ÚDAJOV

Predposledným krokom registrácie žiadosti je kontrola správnosti údajov. Registračný systém vygeneruje elektronický náhľad vašej žiadosti. V prípade, že sa v tomto kroku zobrazia nesprávne údaje, je potrebné vrátiť sa v žiadosti späť a tieto údaje opraviť. V prípade, že sú údaje v žiadosti správne, posledným krokom je zaregistrovanie žiadosti. Od momentu zaregistrovania žiadosti je žiadosť uzamknutá a nie je možné do nej vstúpiť/vykonávať zmeny.

Kliknutím na linku v červenom rámčeku sa vygeneruje žiadosť ako dokument v textovom formáte „rtf“.

* VYTLAČENÝ VÝROBNÝ LIST JE POTREBNÉ PODPÍSAŤ A PODPÍSANÝ PRIENIESŤ DO VÝROBNÉHO CENTRA.

Po zaregistrovaní žiadosti sa Vám predmetná žiadosť presunie v zozname projektov do ETAPA 1: PROJEKTY NA SCHVÁLENIE


Kliknutím v tejto etape je možné vstúpiť do projektu cez tlačidlo a pozrieť si všetky náležitosti projektu, ktoré boli zaregistrované.III. REALIZÁCIA SCHVÁLENÉHO PROJEKTU

V prípade že žiadosť spĺňa všetky potrebné náležitosti bude po skontrolovaní príslušnou kanceláriou – Centrom výroby ( po doručení podpísaného výrobného listu) posunutá do ETAPY 2 : SCHVÁLENÉ PROJEKTY


a pozrieť si všetky náležitosti projektu, ktoré boli zaregistrované.7. DENNÉ DISPOZÍCIE

Nasleduje doplnenie prípadne oprava harmonogramu nakrúcania, ktorý bol naplánovaný v predchádzajúcej etape. Pre každý jeden filmovací deň je možné si vytvoriť Dennú dispozíciu stlačením odkazu

Do dennej dispozícii treba doplniť údaje v žltých poliach. V prípade potreby zmeny v harmonograme treba upraviť údaje v predchádzajúcom kroku.


Vytvorenú dennú dispozíciu treba vložiť cez tlačidlo , ku každému jednotlivému filmovaciemu dňu.8. ŚABLÓNY - ZMLUVY, ŽIADANKY, RKL


Ku každému dokladu je pripravený vzor, ktorý treba po vyplnení následne nahrať späť cez Po pripojení je možné si súbor podľa potreby pomenovať .

9. RÁMCOVÝ ROZPOČET PROJEKTU - ZÚČTOVANIE

Po otvorení sa do predmetného rozpočtu natiahnu údaje z úvodnej 1. etapy, kde sa naplánovali finančné prostriedky na realizáciu projektu. V zúčtovaní je potrebné doplniť všetky doklady na zúčtovanie finančných nákladov projektu a prípadne upraviť položky vo výslednom rozpočte, ktorý bol potrebný na vytvorenie diela.** Prekročiť finančné prostriedky nie je možné, každé cvičenie má predpísanú hodnotu v knihe cvičení.

Ku každej finančnej požiadavke je potrebné pripojiť originál dokument t.j. zmluvu, faktúru, objednávku, bloky atď. ( v tvare pdf., )


V prípade potreby vytvorenie dokladov nových dokladov je potrebné sa vrátiť do kroku Šablóny a vytvoriť si požadovaný dokument . Originál t.j. zmluvu, faktúru, objednávku, bloky treba potom následne vložiť do zúčtovania projektu do príslušného riadku. K jednému riadku je možné pripojiť aj viac dokumentov.10. ARCHÍVNY LIST

Po finančnom zúčtovaní projektu nasleduje záverečná etapa doplnenie výsledného archívneho listu, kde sa doplnia základné informácie realizovaného diela podľa požiadaviek.


Pokiaľ vyplnené údaje sú v poriadku treba vytlačiť archívny list.


Po vytlačení archívneho listu treba projekt , na základe čoho sa projekt presunie do ETAPY 3 : projekty na archiváciu.


Po archivovaní diela na príslušnom mieste a podpise oprávnenej osoby, že predmetné dielo je odovzdané v poriadku je potrebné :

* PODPÍSANÝ ARCHÍVNY LIST DORUČIŤ DO VÝROBNÉHO CENTRA.

Následne bude dielo ukončené a v systéme sa presunie do ETAPY 4 : Archív


Znamená to že ste splnili všetky náležitosti a dielo je UKONČENÉ.Voľba:
-úvodná stránka


Iné:
-stránka školy


Kontakt:
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2/A
813 01 Bratislava

 © aSc 2022 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy luknarova@vsmu.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841.