hlavná stránka → príručka k registrácii 
VŠMU FTF

PRÍRUČKA K VYÚČTOVANIU

Časť A tvoria celkové náklady projektu, pričom do jednotlivých stĺpcov sa zadávajú jednotky a množstvá podľa zadefinovanej hodnoty v jednotlivých stĺpcoch. V stĺpci VKLAD je potrebné vybrať hodnotu podľa toho či predmetná suma je finančný vklad školy, alebo vecný vklad školy.


 


Upozornenie: Vpisujte len číselné hodnoty bez medzier medzi jednotlivými číslicami a iných znakov (napr.: „€“a pod.). Hodnoty je potrebné uvádzať v celých eurách.

V jednotlivých nákladových skupinách je možné pridávať riadky pre účely podrobnejšej špecifikácie nákladov. Ak sa pri niektorej položke nachádza text “(špecifikovať)“, je potrebné bližšie konkretizovať zvolenú položku, a to vpísaním textu do políčka, ktoré sa vedľa objaví. V prípade, že v ponuke nenájdete vami požadovaný druh nákladu, zvoľte položku „iné (špecifikovať)“ a potrebnú položku vpíšte do novovytvoreného políčka.


Po otvorení sa do predmetného rozpočtu natiahnu údaje z úvodnej 1. etapy, kde sa naplánovali finančné prostriedky na realizáciu projektu. V zúčtovaní je potrebné doplniť všetky doklady na zúčtovanie finančných nákladov projektu a prípadne upraviť položky vo výslednom rozpočte, ktorý bol potrebný na vytvorenie diela.** Prekročiť finančné prostriedky nie je možné, každé cvičenie má predpísanú hodnotu v knihe cvičení.


Ku každej finančnej požiadavke je potrebné pripojiť originál dokument t.j. zmluvu, faktúru, objednávku, bloky atď. ( v tvare pdf., ) 

V prípade potreby vytvorenie dokladov nových dokladov je potrebné sa vrátiť do kroku Šablóny a vytvoriť si požadovaný dokument . Originál t.j. zmluvu, faktúru, objednávku, bloky treba potom následne vložiť do zúčtovania projektu do príslušného riadku. K jednému riadku je možné pripojiť aj viac dokumentov.


Časť B tvorí Plán finančného zabezpečenia, t.z. celkový rozpočet sa rozdelí podľa jednotlivých zdrojov z ktorých je plánované realizovanie predmetného projektu buď len zo školských zdrojov alebo a ďalších tretích osôb. 


Na záver je kontrola, kde rozdiel medzi CELKOVÝM ROZPOČTOM bod A a PLÁNOM FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA bod B sa musí rovnať nule 

ROZDIEL BOD A a B je skúškou správnosti a v riadku sa musí zobrazovať nula. Ak je v tomto riadku hodnota vyššia ako nula, znamená to, že rozpočtované náklady sú vyššie ako rozpočtované príjmy. Ak je v tomto riadku hodnota nižšia ako nula, znamená to, že rozpočtované príjmy sú vyššie ako rozpočtované náklady. V oboch prípadoch je potrebné primerane upraviť nákladovú alebo príjmovú časť rozpočtu, aby sa výsledok v riadku rovnal nule.Voľba:
-úvodná stránka


Iné:
-stránka školy


Kontakt:
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2/A
813 01 Bratislava

 © aSc 2022 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy luknarova@vsmu.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841.